Go语言之冒泡排序

来源:转载

 1 package main //main函数

2 import "fmt" //相当于#include

3 func main() {

4 ar := [10]int{9, 8, 6, 4, 2, 7, 1, 3, 0, 5}

5 num := len(ar) //:=自动匹配变量类型

6 for i := 0; i < num; i++ { //花括号{必须在这一行 if也一样

7 for j := i + 1; j < num; j++ {

8 if ar[i] < ar[j] {

9 ar[i], ar[j] = ar[j], ar[i] //相比某语言不需要临时交换变量

10 }

11 }

12 }

13 fmt.Println(ar)

14 }

 代码插入木有Go语言的高亮,Go语言其实挺好的。

 


分享给朋友:
您可能感兴趣的文章:
随机阅读: