ASP跟我学:了解ASP11种数学函数

来源:转载

 在这篇asp跟我学里,大家了解到关于ASP中能用到的数学函数,里面包括一个数的绝对值、一个数的平方根,角度的正弦、余弦值等。 

函数     语法            功能 
Abs  Abs(num) 返回一个数的绝对值 
Sqr  Squ(num) 返回一个数的平方根 
Sin  Sin(num) 返回角度的正弦值 
Cos Cos(num) 返回角度的余弦值 
Tan Tan(num) 返回角度的正切值 
Atn Atn(num) 返回角度的反正切值 
Log Log(num) 返回一个数的对数值 
Int Int(num) 取整函数,返回小于等于number的第一个整数 
FormatNumber    FormatNumber(num1,num2) 转化为指定小数位数(num2)的数字 
Rnd Rnd() 返回一个0到1的随机数 
Ubound   Ubound(数组名称,维数) 返回数组的最大下标数,如数组只有一维,可省略维数

分享给朋友:
您可能感兴趣的文章:
随机阅读: