Word综合排版实例教程

来源:转载

要制作如下的word文档,需要运用一系列word排版技巧。

 

         一、插入艺术字体

        对标题需要运用“插入艺术字体”

 

 

 

 

        二、设置文字环绕图片

        点击图片右键-设置图片格式-版式-选择四周型或紧密型。

         

 

        效果如下图:

                 

       三、对文档进行分栏

       选择格式-分栏

         

 

        选择预设中的“两栏”,并且在分割线前面打“√”

 

        四、设置页脚和页眉

        选择“视图”—页眉和页脚

 

在页眉中分别输入文字,如“散文欣赏”,右侧输入第1页

 

   在页脚中输入“ 艾青:(1910-1996)现、当代诗人,浙江金华人。”,并在上面插入一条直线。

 

   效果如下:

 

分享给朋友:
您可能感兴趣的文章:
随机阅读: