python 基础篇 2

来源:转载

三、对变量、对象与赋值的浅析

    1.不记住就完蛋了

       1.1 记住:一切数据都是对象

       1.2 记住:一切变量都是对数据对象的一个引用

       1.3 分析:python内部的引用计数 sys.getrefcount

    2.变量命名规范

       2.1 记住只能做什么。用字母和_开头。

       2.2 记住不能做什么。不能用关键字。

       2.3 怎么搭配最合理:文件名小写,变量小写,函数名小写。_让变量更清楚。

       2.4 大小写敏感。

    3.赋值

      3.1 记住动态特性。

      3.2 多量赋值。

      3.4 删除。

 四、伴随一生

    1.三内置必须用熟。type,help,dir。

    2.用内置去自学str对象。

    3.我得处理一个糟糕的结尾和开头有莫名奇妙的空格的字符串。我该怎么做。

    4.自学相关。

分享给朋友:
您可能感兴趣的文章:
随机阅读: