Python运算符之三元运算符

來源:轉載

三元運算符:也稱之為條件表達式

[條件為真的結果] if 條件 else [條件為假的結果]

如:

ium01 = 100 if100 > 200 else200

print(num01)

#三元運算符(條件表達式)是條件選擇的一種簡單寫法具體寫法如下:

if 100 > 200:

num01=100

else:num01 = 200

示例1:模擬用戶登錄

提示輸入用戶名和密碼

如果用戶名是Admin,密碼等於123.com, 提示用戶登錄成功

如果用戶名不是Admin,提示用戶不存在

如果密碼不等於123.com, 提示密碼錯誤

username = input("請輸入用戶名:")

password = input("請輸入密碼:")

result = "登錄成功!"ifusername == "Admin"andpassword == "123.com"else"用戶名或者密碼錯誤!"

print(result)

結果:

C:/python/python.exe C:/python/demo/file2.py

請輸入用戶名:Admin

請輸入密碼:123.com

登錄成功!

Process finished with exit code 0

示例2:輸入兩個不相等的數,判斷數字大小

num01,num02 = eval(input("請輸入兩個不相等的數字,以逗號隔開"))

print("num01大於num02"ifnum01 > num02 else"num01小於num02")

結果:

C:/python/python.exe C:/python/demo/file2.py

請輸入兩個不相等的數字,以逗號隔開200,100

num01大於num02

Process finished with exit code 0

您可能感興趣的文章:
隨機閱讀: